top of page
חיפוש

ליווי בנקאי בהשקעת נדל”ן בארצות הברית

כל משקיע מתחיל בתחום הנדל”ן מבין כי המינוף הבנקאי הוא אחד היתרונות הבולטים בכל הנוגע להשקעה בנדל”ן. מימון בנקאי שכזה מאפשר לגוון בעסקאות, להגדיל את פוטנציאל הנכסים, פוטנציאל הרווח ההוני ואת התזרים השוטף, ובחלק מהמקרים אף להקטין את חבות המס. הקטנת חבות המס ועוד יתרונות רבים.

למען הסר ספק נציין כי מרביתם המוחלט של המשקיעים המנוסים פשוט לא ייכנסו להשקעה בנדל”ן ללא מינוף בנקאי. כשמעוניינים להשקיע בנדל”ן בארצות הברית יש להביא בחשבון את האפשרות ללקיחת משכנתא, לבחון את דרכי מימון העסקאות ולהבין את ההגבלות וההקלות במימון הבנקאי לאחר משבר הסאב-פריים. משכנתא לתושבי חוץ אחת הפעולות שביצעו הממשל הפדרלי והבנק הפדרלי בכדי לחלץ את ענף הנדל”ן מן המשבר אליו נקלע בשנת 2008, הייתה לקבוע כללים וקריטריונים חדשים לקבלת משכנתא הן לתושבי ארצות הברית והן לתושבי חוץ. כללים אלה נועדו לאפשר לממשל באמצעות כלים רגולטוריים, למנוע מצב דומה לזה שקדם למשבר, אך יחד עם זאת לעודד את שיקומו ואת צמיחתו המחודשת של שוק הנדל”ן המקומי. כל זאת משום שאף כלכלה, חזקה ככל שתהיה, לא יכולה להתקיים לאורך זמן ללא שוק נדל”ן תחרותי ואיתן המתפתח דרך קבע. בשוק המגורים, שוק אשר כולל בתוכו גם משקיעים פרטיים קטנים וגם משקיעים מוסדיים וקרנות גדולות נקבעו כללים ברורים אף יותר ונעשתה חלוקה ברורה יותר בין בתים פרטיים והשקעות פרטיות קטנות (הכוללות בתוכן בנייניי שבהם עד 5-6 דירות), לבין החזקה מסחרית בדירות למגורים, הכוללים בין היתר בנייני דירות מרובי יחידות דיור. על פי הכללים החדשים, משקיעים זרים כמעט ולא יזכו במימון בנקאי לטובת רכישתם של בתים פרטיים. בכל הנוגע לבתי הדירות – המצב נותר ללא שינוי וגם משקיעים זרים יכולים לבקש ולקבל מימון בנקאי. מימון בנקאי – הוזלת עלויות והבטחת שווי הוגן לעסקה הליווי הבנקאי על צורותיו השונות איננו רק אלמנט מימוני כי אם גם רכיב שיכול להוזיל לכם את תשלומי המיסים השוטפים ולייצר לכם תזרים מזומנים גבוה יותר. קיזוז תשלומי הריבית על ההלוואה מחד וזיכוי הפחת מאידך, במימון בנקאי, תוזיל לכם את תשלומי המס השנתיים ותעלה את התשואה ותזרים המזומנים החופשי באופן משמעותי. בנוסף, ליווי בנקאי לעסקאות נדל”ן, משתלם במיוחד עבור משקיע המשקיע בשלט רחוק, וזאת נוכח העובדה שהמימון מאפשר למשקיע להבין מהו השווי ההוגן של העסקה. הסיבה לכך היא שאישורו של המימון מצריך באופן טבעי את התערבותם של מומחי הבנק באשר לשווי העסקה ובאשר ליכולת הפיננסית של הנכס “להחזיר” את המימון הבנקאי. כניסה לעסקאות נדל”ן ללא מימון בנקאי כלשהו שקולה איפוא להרפתקה לא פשוטה.


0 תגובות

Comments


bottom of page