top of page

הצהרת משקיע כשיר יחיד

הנתונים בשאלון זה ישמשו את  CityR לצרכי סיווג המשקיע לפי חוק ניירות ערך ולא לשום שימוש אחר.

הצהרת משקיע מסווג (כשיר) בהתאם לסעיף 15א(ב)(1)
לחוק ניירות ערך, תשכ”ח – 1968

 

  1. אני מודע/ת היטב לסיכונים הרבים הכרוכים בהשקעה בנדל”ן בארה”ב, ובין היתר מבין/ה כי:

    בהשקעה בנדל”ן (מכל סוג שהוא) גלומים סיכונים רבים ומגוונים, וכי אין מדובר בהשקעה בטוחה הטומנת בחובה תשואה מובטחת; ברור לי כי ההשקעה נתונה להשפעה מכרעת של משתנים בלתי צפויים, אשר מידת השפעתם בלתי ניתנת לחיזוי או לאומדן.

    הציפייה לקבלת תשלומים שוטפים, בעת השקעה בנדל”ן מניב, נתונה אף היא להשפעת גורמים שונים, ובראשם ביצועי הנכס בפועל וצרכיו, כפי שנקבעים בידי מנהל ההשקעה.
     

  2. אני נחשב/ת ל-“משקיע כשיר”, לפי העניין, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ”ח – 1968 (להלן: “חוק ניירות ערך״) והנחיות רשות ניירות ערך, הואיל ומתקיימים בי אחד מהתנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך כדלהלן (יש לסמן את הרלוונטי).

יש לסמן את הרלוונטי

3.

אני מאשר/ת בזאת כי השבתי נכונה על השאלות שנשאלתי בהליך זה, כל השקעה המתוכננת על ידי הינה בעבורי ו/או בעבור התא המשפחתי שלי וכי איני אשקיע במטרה למכור את ההשקעה. ידוע לי ואני מסכים לכך שהנכם מסתמכים על הצהרותיי ותשובותיי בהליך זה.

להשלמת התהליך  יש לבצע רישום למערכת לאחר שליחת הטופס

bottom of page